Genel Şartlar & Koşullar

"HaberIndeks" bir "İndeks Yayıncılık Hizmetleri A.Ş." ürünüdür


İşbu Sözleşme Genel Şartları, İNDEKS YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. (bundan sonra „HaberIndeks“ olarak anılacaktır) tarafından internet üzerinden sağlanacak her türlü ürün (haber) ve hizmetlerin ilgili kişi, kuruluş veya şirketler (bundan sonra „Kullanıcı“ olarak anılacaktır) tarafından satın alınmasına ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. 

A. Genel Hükümler

§ 1 Uygulama Alanı

 1. İşbu Sözleşme Genel Şartları, HaberIndeks ile Kullanıcı arasında Internet üzerinden sağlanacak her türlü ürün (haber) ve hizmetlerin sağlanması ve oluşturulması amacıyla kurulmuş veya kurulması muhtemel olan tüm sözleşmeleri kapsar.
 2. Sözleşme/Sözleşmelerle ilgili değişiklikler, ilaveler, özel garanti teyitleri veya onayları yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, geçerli olmaz.  Görev tanımları veya yetkileri dolayısıyla onay yetisine sahip olmayan kişilerin, söz konusu değişiklikleri onaylayabilmeleri için özel olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. 
 3. HaberIndeks’in Kullanıcıya, yapılan sözleşme kapsamında üçüncü şahıs veya şirketlerden ürün veya hizmet sağlaması halinde, HaberIndeks’in Sözleşme Genel Şartları yanı sıra ürün veya hizmeti sağlayan üçüncü şahıs veya şirketin Sözleşme Genel Şartları da, söz konusu Kullanıcı tarafından sözleşme kurulmadan önce okumuş, anlamış ve kabul etmiş olma kaydıyla, geçerli olacaktır.


§ 2 Değişiklik Hakkı
- Fiyatların ve Sözleşme Genel Şartlarının Değişimi
Tüm ürün gruplarında yürürlükte olan Kullanım- ve Hizmet Sözleşmeleri’ndeki fiyat değişiklikleri

 1. ürün gruplarında yürürlükte olan Kullanım- ve Hizmet Sözleşmeleri’ndeki fiyat değişiklikleri.
  HaberIndeks yürürlükte olan sözleşmelerde (Kullanım ve Hizmet Sözleşmeleri) fiyat ayarlamasına gitme hakkını saklı tutmaktadır. Bu fiyat ayarlamaları önceden düzenlemiş ve yenilenecek olan sözleşmelerin uzatılması ve yeni fatura düzenlenmesi halinde söz konusu olabilir. Fiyat ayarlamaları, bir önceki yılın enflasyon oranları esas alınarak, yılda bir kez olmak üzere, söz konusu yılın Ocak ayında yapılır. Bu ayarlamalar için Kullanıcıya öncesinden yazılı veya sözlü olarak bilgi verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. Yayınlanmış liste fiyatlarında değişiklikler HaberIndeks yayınlanmış liste fiyatlarında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu fiyat değişiklikleri, henüz HaberIndeks ile kullanım ve hizmet sözleşmesini yapmamış yeni Kullanıcılar için geçerli olacaktır.  
 3. HaberIndeks hâlihazırda geçerli olan Sözleşmenin Genel Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin Kullanıcılara yazılı olarak bildirilmesi ve Kullanıcıların bu değişikliğe karşı 30 gün içinde itiraz etme haklarının olduğunu bildirilmesi ve Kullanıcıların öngörülen süre içerisinde itiraz etmemeleri halinde, yapılan değişiklikler onaylamış ve kabul edilmiş sayılacaktır.


§ 3 Sorumluluk/Tazminat

 1. HaberIndeks sadece kasıt veya ağır ihmal nedeniyle Kullanıcıya verilen zararlardan sorumlu olacaktır. Kasti durumlar hariç, Kullanıcının veya Kullanıcı müşterilerinin dolaylı veya ardıl zararlarından; özellikle elde edilemeyen kazançlar, üretim kayıpları ve/veya üretimin aksaması veya üretimin kesintiye uğraması nedeniyle söz konusu olan veya olabilecek zararlardan HaberIndeks sorumlu değildir. Kullanıcının yasalarca zorunlu olarak korunan yaşam, sağlık ve bedeni zararları gibi zararları işbu düzenlemenin dışındadır.
 2. HaberIndeks içerik ortakları ve üçüncü şahısların web sitelerinde yayın yapanlar ile de çalışır. Bu nedenle basın duyuruları ve Haberler ( Tam metin veya kesitler ) teknik veya diğer nedenler dolayısıyla o sitelerde yayınlanamaz ise haberIndeks bunun için sorumlu tutulamaz.
 3. Söz konusu zarar, sözleşmeden doğan ve önem teşkil eden bir yükümlülüğün kusurlu olarak ihlal edilmesi veya başkaca bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile söz konusu sözleşmenin ancak uygulanabilirliği mümkün olmakta ise ve Kullanıcının da düzenli olarak bu yükümlülüğe güvenerek hareket ettiği anlaşılır ve bu yükümlülük ihlalinin HaberIndeks’in tutumundan kaynaklandığı tespit edilir ise, HaberIndeks yasal düzenlemeler çerçevesinde bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu olan hafif ihmal ise bu sorumluluk, sadece önceden öngörülebilen ve tipik hasar ile sınırlıdır.

 

§ 4 Gizlilik, Veri Korunması

 1. Taraflar, sözleşme/sözleşmelerin uygulanması çerçevesinde karşılıklı olarak birbirine açıkladıkları ticari sırları, buna Kullanıcının mesleki olarak sır saklama yükümlülüğü de dâhil olmak üzere, gizlilik içerisinde saklayacakları ve işleme tabi tutacaklarını taahhüt ederler.
 2. Kullanıcının söz konusu ticari alışveriş ve münasebetler için vermek zorunda olduğu veri ve bilgiler ilgili mevzuat kapsamında ve gereğince elektronik ortamda kaydedilecektir. HaberIndeks bu veri ve bilgileri yürürlükteki mevzuata uygun olarak gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder. .§ 5 Üçüncü Şahıslardan Alınan Hizmet Ve Faturalandırma

 1. HaberIndeks, sözleşme gereğince verilmesi gereken hizmet ve servislerin üçüncü şahıslar aracılığı ile özellikle de bağlantıda bulunduğu şirketler tarafından verilmesini düzenleme hakkına sahiptir.
 2. HaberIndeks işbu sözleşmeden doğan her türlü hak ve taleplerini üçüncü şahıslara, özellikle de bağlantıda olduğu veya iş birliği içerisinde bulunduğu şirketlere temlik etmeye veya kendi nam ve hesabına talep edilmek üzere üçüncü kişileri yetkili kılabilir.§ 6 Diğer

 1. Bu sözleşmenin yorumunda veya bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.
 2. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 3. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin ifa yeri, şayet başka bir düzenleme yoksa ise, İstanbul’dur..
 4. Sözleşmenin feshi, talebin reddi tehdidi ve süresi ile ihtar uyarılar yazılı şekilde yapılır. Bunun dışında sözlü olarak sağlanan mutabakatlar, ancak yazılı olarak onaylanmaları halinde geçerlilik kazanırlar.
 5. İşbu Sözleşmenin Genel Şartlarından birinin geçersiz veya hükümsüz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri bu geçersiz veya hükümsüzlükten etkilemez. Taraflar şimdiden mutabık kalarak, geçersiz veya hükümsüz olan düzenlemenin yerine, ticari ve hukuki anlamda söz konusu yetersiz düzenlemeye en yakın olabilecek bir düzenlemeyi yapacaklarını ve uygulayacaklarını taahhüt ederler.B. Özel Hükümler
§ 1 Sözleşmenin Konusu

 1. Sözleşmenin konusu HaberIndeks tarafından sunulan hizmet kapsamında haberlerin (News) ve basın bildirimlerinin ticari amaçla dijital ortamda toplanması, yayınlanması ve arşivlenmesidir (temel hizmet). Bu hizmet diğer ülkelerde bulunan Kullanıcılara e-posta aracılığı ile başka hizmet sunucularından hizmet alınmak suretiyle, verilir.   
 2. Kullanıcılar, bu hizmetler dışında ek hizmetler satın alarak, belirlenmiş hizmetlerin yanı sıra ilave hizmet ve servislerden de yararlanabilirler.§ 2 Devredilebilirlik/Muacceliyet

 1. Yapılan hizmet sözleşmeleri veya verilen siparişler devredilemez ve sadece söz konusu hizmeti alan veya siparişi veren kişi tarafından süresi boyunca kullanılabilir. Hizmeti alan, siparişi veren Kullanıcıdır. Hizmeti farklı bir Kullanıcı alacaksa bunun ayrıca sipariş formu üzerinde belirtilmesi gerekir.
 2. Tüm fiyatlar KDV dâhil olmamak üzere TL bazındadır.
 3. HaberIndeks tarafından verilen hizmet veya HaberIndeks’in aracılığı nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından verilen ve yerine getirilmesi üçüncü şahısların yükümlüğünde olan  hizmetlerin ücretleri, yazılı farklı ek bir düzenleme yok ise, siparişin sisteme girilmesine müteakip defaten ve tüm sözleşme süresi için muaccel olur. Sipariş edilmiş tüm hizmetlerin faturalandırılması üzerinde mutabakat sağlanmış minimum uygulama süresinin başında yapılır. Ödeme, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılacaktır.


§ 3 Haber Ve Basın Bildirimlerinin Yayınlanması

 1. Haber ve basın bildirimleri Kullanıcı tarafından dijital ortamda oluşturulur. Söz konusu haber ve bildirimin dijital formda sunulmaması halinde hizmetlerin sağlanacağı taahhüt edilemez.
 2. HaberIndeks üzerinden yayınlanacak olan haber ve bilgiler güncel bir içeriğe sahip olmalı ve güncel bilgi talebine karşılık verecek nitelikte olmalıdır. Bu nedenle yayınlanacak ve dağıtılacak olan haber ve bildirimlerin tarihleri HaberIndeks sisteminde yedi günden daha eski bir tarih ise, söz konusu haber ve bildirimler için HaberIndeks dağıtım ve yayma fonksiyonları etkinleştirilmez. Bu eski haber ve bildirimlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve Newsroom'da kaydedilmesi imkânı mevcuttur.
 3. Kullanıcı veya bir HaberIndeks çalışanı haber veya bildirimlerin içeriklerini düzenler ve HaberIndeks sisteminde yerleştirilerek, bir sınıflandırma yapılır. Düzenleme ve sınıflandırma işleminin bir HaberIndeks çalışanı tarafından gerçekleştirilmesi halinde söz konusu haber veya bildirimin içeriğinin redaksiyonel bir işleme tabi tutulmasına gerek olmaz.
 4. HaberIndeks üzerinden yayınlanan veya dağıtılan haberin veya bildirimlerin içeriğinden (metinler, resimler, grafikler, videolar ve linkler gibi) sadece ilgili Kullanıcı sorumludur.
 5. HaberIndeks üzerinden, yasal düzenlemelere aykırı, üçüncü şahısların kişilik haklarını ihlal eden veya ahlaka uygun olmayan içerikteki haber veya bildirimlerin yayınlanması veya dağıtılması yasaktır.
 6. Aşağıdaki durumlarda HaberIndeks üzerinden haber veya bildirim yayımlanması yapılamaz veya yapılmasına izin verilemez:
  • İçerikleri HaberIndeks tarafından düzenlenen kategorilere uymayan haber veya bildirimler
  • İçeriklerin, türleri ve kapsamları bakımında mantıklı ve akıcı bir çerçeveye uymayan haber veya bildirimler
  • Sadece reklam amaçlı içeriğe sahip olan; özellikle de basın bildirileri açısından gerekli olan minimum unsurları içermeyen yetersiz haber veya bildirimler
  • Hangi siyasi görüş olursa olsun, siyasi bir görüş dile getiren ve içeren haber veya bildirimler
  • Siyasi arka plana sahip olan ifade, fikir, hareket veya durumların vurgulanması, yorumlanması veya başka bir şekilde değerlendirilme içeren haber veya bildirimler.
 7. HaberIndeks her zaman haber veya bildirimleri silme, dağıtmama veya arşivlememe yetkisine sahip olduğunu belirtir. Bu bağlamda özellikle § 3; 5. ila § 3; 6 maddelerine atıfta bulunulur.  HaberIndeks ayrıca aşağıdaki haklarını saklı tutar:
  • Bildirimleri yapısal olarak değiştirebilme,
  • Bildirim başlıklarını değiştirebilme,
  • Kullanıcının Newsroom’unda kayıtlı bulunan bilgi içerikleri kısaltmaya gitme (örn. Bağlantıları veya şirket tanımlamaları).
 8. HaberIndeks, istisnai ve özel durumlarda bazı içerikleri herhangi bir neden göstermeksizin sistemden çıkarma hakkına da sahiptir.


§ 4 Kullanıcının Yükümlülükleri

 1. Kullanıcının bilgileri parola korumalı bir Web arabirimi üzerinden aktarması durumunda kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adını ve parolasını (erişim verileri) gizli tutmak ile yükümlüdür. Kullanıcı, erişim verilerinin yetkisiz olarak kullanımından sorumludur.
 2. Kullanıcı, HaberIndeks üzerinden yayınladığı haber veya bildirimlerin içeriği nedeniyle HaberIndeks’e üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen veya yönetilecek olan talepleri yasal mevzuat kapsamında üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. Bu husus aynı zamanda HaberIndeks tarafından şahıslara veya web sayfalarına yapılan dağıtımlardan kaynaklanan talepler için de geçerlidir.


§ 5 „Ticket“ Ürün Grubu

 1. Ticket“ Ürün Grubu, Kullanıcının haberindeks.com üzerinden yayınlayıp dağıtabileceği haber ve bildirimlerin tüm sayısını belirleyen hizmet paketini ifade eder (örn. 3’lü Ticket, 6’lı Ticket, ...).
 2. „Ticket“ ürün grubuna dair sözleşmeler 12 aylık bir süre için geçerli olup, bu sürenin sona ermesinden sonra otomatikman ve aynı koşullarda (ayrıca bkz. A § 2; 1.) uzayan sözleşmelrdir; velev ki 30 gün önce yazılı bir fesih yapılmış olsun. Fesihlerin geçerli olabilmesi için fesih beyanlarının öngörülen süre içinde HaberIndeks’e tebliğ edilmiş olmaları gerekir.
 3. Öngörülen süre içinde kullanılmamış Ticket’ler geçerliliğini yitirir ve olası yeni bir hizmet süresine dahil edilmezler.
 4. Mevcut Ticket kontenjanın öngörülen sürenin dolmasından önce tüketilmesi halinde ise, kontenjanın tüketildiği anda süre uzatılmış sayılır.  Bu durumda Kullanıcı aynı koşul ve şartlarda yeni Ticket ürününe sahip olabilir ve kullanabilir (ayrıca bakınız A. § 2; 1.); velev ki son Ticket’in kullanımından itibaren 7 gün içerisinde bir fesih söz konusu olsun.
 5. „Ticket" Ürün Grubuna, sınırlı sayıda basın bildirimlerini kapsayan ve genel itibarıyla 12 aylık bir süre öngören aksiyon ürünleri de dâhildir.


§ 6 „Flat/Flatrate“ ( Sabit Ücret ) Ürün Grubu

 1. Kullanıcı „Flat/Flatrate“ (sabit ücret) ürün grubu kapsamında belirli bir süre içerisinde haberindeks.com üzerinden sınırsız sayıdaki bildirimler yayınlama ve dağıtma imkânı sahiptir.
 2. Bu ürün grubuna ait sözleşmelerin azami süresi genelde 12 aydır; asgari süresi ise 1 aydır. Sözleşmelerin asgari üç aylık olarak yapılması halinde yazılı olarak özel ödeme koşulları belirlenebilir (taksitli ödeme).
 3. „Flat/Flatrate“ ürün grubuna ait sözleşmeler, bitim süresi sonundan otomatikman aynı koşul ve şartlarda (ayrıca bakınız A. § 2; 1.) ve öngörülen süre için uzar, velev ki 30 gün önce yazılı bir fesih gerçekleşmemiş olsun. Fesihlerin geçerli olabilmesi için fesih beyanlarının öngörülen süre içinde HaberIndeks’e tebliğ edilmiş olmaları gerekir.

 
§ 7 Diğer Hizmetler Ve Servis Olanakları
HaberIndeks, yukarıda belirtilmiş paket grupları dışında daha fazla hizmet ve servis olanakları sunmaktadır (Örnek: Metin oluşturulması). Verilecek olan bu hizmet ve servisin özel olması nedeniyle hizmet ve servisle ilgi şartlar ve ödeme şekilleri ayrıca belirlenir ve tespit edilir.

Istanbul, Durum: Mayıs 2011